Afrikaans:

CJ. Langenhoven stel dit so mooi wanneer hy sê, “Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.”

Harde werk werp vrugte af, partykeer moet mens harder werk as almal anders. Veral as jy erekleure wil kry in elke sfeer van jou skool.

Germiston High School deel in die jaar 2000 sy heel eerste gesogte wit erekleure baadjie of te wel n wit blazar uit. Hierdie wit erekleure baadjie word net ontvang deur leerders met vol kleure in drie van die vier sfere van die skool.

Akademie, kultuur, sport en diens. 

So ontvang die ene Kevin Glass dan sy spesiale wit blazar in 2000, onder die leiding van Meneer Lileike, die skoolhoof. Kevin se prestasie word erken, toe hy spog met erekleure in akademie, drama en swem. 

’n Merkwaardige sewentien jaar later, met waarnemende skoolhoof Me. G. Galliani,  op 4 April 2017 ontvang Diandra du Preez ook haar wit blazar. Sy word geëer vir haar bydrae en erekleure in roei, atletiek, akademie en die ATKV se  nasionale Spelathon, wat sy in 2015 gewen het.

Daarna, in 2019 word dié wit erebaadjie aan Ntuthuko Hlatshwayo toegeken, deur die huidige skoolhoof Me. R. Goosen. Ntuthuko ontvang hierdie toekenning vir haar uitstekende prestasie in akademie, die kunswedstryd en haar twee jaar diens gelewer as ’n klankman by die skool.

Slegs een jaar later, wen Fumani Baloyi, tydens die inperking, ’n poësiekompetisie. Hy ontvang dus sy erebaadjie vir sy fenomenale prestasie in akademie, sy twee jaar diens gelewer in die trofeespan en half kleure vir die Wiskunde Olimpiade. Een van sy vele gedigte, word gepubliseer deur Kreatio en Groep 7 Drukkers in Julie 2020. 

Hierdie jong man, skryf graag in Afrikaans. Dit is dan ook in Afrikaans wat hy deelgeneem het aan verskeie skryfkompetisies tydens die grendel tydperk.

’n Woord uit sy pen: “I started writing as it was a way to creatively voice my mind. Growing up, I’ve always had the desire to write, however unwillingly stalled the wish. Ultimately, in the maturation of time I found the zeal to write and I would like to express my eternal gratitude to my Afrikaans teachers for this. They reignited my forlorn desire to know the Afrikaans language and encouraged me to write through their Godsent abilities. For the potency in my writing, I shall not cease my piety. I am greatly grateful to God for His unconditional love. My hope is that the message of my writing is able to stretch as far as it can to ensure that people are empowered by it as we all come to the knowledge of who we are and why we were placed on this earth.”

Dit wil byna voorkom of dit onmoontlik moeilik is om hierdie blazar te ontvang. Dit is egter nie. “It always seems impossible until it’s done.” Mag daar nog vele wit blazars uitgedeel word, mag daar nog baie leerders wees wat in die somer hout bymekaar maak om in die winter by die vuur te sit.

Ons leef in ’n wêreld van woorde, ’n wêreld wat oopgesluit word deur woorde. Die pen sal altyd magtiger wees as die swaard! Skryf aan, liewe dromer, jy gaan nog jou drome wakker skryf. En só skryf jy jou eie realiteit.

Vicky Marks

Germiston High School

Julie 2020

English

CJ Langenhovel said it best when he said, “Collect wood during the summer and sit at the fireplace during the winter.”
There are many successful people in the world, many who have reaped as they have sown. They remain a poignant reminder that sometimes all it takes is hard work to get what you want. This is especially true if your goal is to achieve full colours in every sphere of your school.
The white blazer is only bestowed upon learners who have achieved full colours in at least three of the four spheres of the school: academics, culture, sport, and service.
Under the leadership of Mr Lilleike, the principal at the time, Kevin Glass received his white blazer. The honour of the blazer was bestowed upon him after receiving full colours in academics, drama, and swimming.
A remarkable seventeen years later on the 4th of April 2017, under the strong hands of acting principal, Ms G Galliani, Diandra du Preez received her very own white blazer. She was honoured for her full colours in rowing, athletics, academics, and for winning the ATKV’s national Spellathon in 2015.
Two years later, the white blazer was conferred on Ntuthuko Hlatshwayo by current principal, Ms R Goosen. Ntuthuko received full colours for her multiple outstanding performances at the Eisteddfod, for her success in academics, and her two years of service to the school as a sound technician.
This year, the year of a pandemic and much uncertainty, Fumani Baloyi won a national poetry competition while under the nationwide lockdown. Despite the many stones in his path, Fumani has collected his firewood. In a blaze of glory, Fumani receives his white blazer for his phenomenal achievements in academics, two years of service to the school on the trophy team, his half colours for the Mathematics Olympiad, and his full colours in culture.
His crowning achievement, one of his many poems, will be is published by Kreatio and the Group 7 Publishers in July 2020. What makes this achievement even more impressive is that he participated and wrote all of his poems in Afrikaans!
A word from his pen: “ I started writing as it was a way to creatively voice my mind. Growing up, I’ve always had the desire to write, but unwillingly stalled the wish. Ultimately, in the maturation of time, I found the zeal to write again. I would like to express my eternal gratitude to my Afrikaans teachers for this. They reignited my forlorn desire to know the Afrikaans language and encouraged me to write through their Godsent abilities. For the potency in my writing, I shall not cease my piety. I am truly grateful to God for His unconditional love. My hope is that the message of my writing is able to stretch as far as it can to ensure that people are empowered by it, as well to all come to the knowledge of who we are and why we are placed on this earth.”
It almost appears to be impossible to receive this blazer. However, it is not.
In the great words of the late Nelson Mandela, “It always seems impossible, until it’s done.”
May there be many more white blazers handed out to learners who collect wood during the summer, to enjoy the fire during winter months.
We live in a world of words, a world opened by words. The pen will always be mightier than the sword! Write on, dear dreamer, bring your dreams to life. And in doing so, you write your reality.

Vicky Marks

July 2020